กติการการเล่น
- ใช้ Keyboard ในการควบคุมผึ้ง ลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา และ Space Bar เป็น Turbo